دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد زمینه محور

فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد زمینه محور

نمون برگ ارزیابی از طرح درس با رویکرد زمینه محور

پیوست طراحی آموزشی

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.