دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی آمادگی دفاعی مناطق و نواحی استان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

نمون برگ خام ارزیابی مناطق ونواحی آمادگی دفاعی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.